Allmänna villkor för MyCamper Sverige AB

1. Definitioner

Villkor: Allmänna villkor för uthyrning genom MyCamper Sverige AB

Campingfordon: inkluderar husbilar, campingvans, husvagnar, trailertält och övriga campingfordon som erbjuds att hyras genom MyCampers webbplats

Hyrestagare: person som hyr ett campingfordon via MyCamper eller är intresserad av att hyra ett campingfordon via MyCampers webbplats

Uthyrare: ägare av ett fordon som har registrerat sitt fordon som tillgängligt att hyra genom MyCamper

Användare: inkluderar både uthyrare och hyrestagare

2. Allmänt

 1. Dessa Allmänna villkor (hädanefter kallad ”Allmänna villkor”, ”Villkor” eller "Villkoren") gäller MyCamper Sverige AB (org. nr 559257-2175) adress Malmskillnadsgatan 32, 114 58 Stockholm, email: hej@mycamper.se (hädanefter kallad ”MyCamper”, ”Bolaget”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”). MyCamper tillhandahåller tjänster för användare att via webbsidan www.mycamper.se (hädanefter kallad ”webbsida”, ”webbsidan”, ”plattform” eller ”plattformen”) hyra ut sitt campingfordon. Användarna har möjlighet att ingå hyreskontrakt (hädanefter kallad ”hyreskontrakt” eller ”hyreskontraktet”) via plattformen. Mer information om Bolaget finner du på webbsidan.
 2. Följande dokument är emellertid en del av hyreskontraktet: (i) överlämningsrapporten, (ii) dessa Villkor (iii) uthyrarens individuella hyresvillkor, och (iv) försäkringsvillkor för uthyrarens campingfordon hos Omocom, i det fall campingfordonet försäkras genom MyCampers försäkringspartner Omocom.
 3. Alla juridiska förhållanden mellan MyCamper och användaren beträffande tjänsterna hos MyCamper regleras uteslutande genom dessa Villkor och MyCampers Integritetspolicy. Genom att klicka i "Jag godkänner MyCampers Allmänna villkor och Integritetspolicy", godkänner användaren avtalsförhållandet mellan MyCamper och användaren.
 4. All information som tillhandahålls av MyCamper utanför avtalsförhållandet, till exempel på plattformen, är inte bindande utan snarare avsett som en inbjudan att ingå ett avtal, såvida inte annat uttryckligen anges av MyCamper.

3. Registrering av användare

 1. För att hyra, eller hyra ut, ett campingfordon måste användaren registrera sig på plattformen för att kunna använda tjänsterna fullt ut. Registreringen är gratis.
 2. Alla användare måste uppfylla följande kriterier för registreringen:
 • vara fysisk eller juridisk person med juridisk förmåga, bosatt i Sverige; för juridiska personer måste minst en fysisk person med representationsmakt anges.
 • självdeklaration och betalning av alla skatter, avgifter och tullar i samband med användningen av tjänsterna på MyCamper och/eller plattformen, och
 • endast enskilda personer får namnges som innehavare av användarkontot under registreringen (dvs. inga gifta par eller familjer).
 • Utöver ovan punkter måste hyrestagaren dessutom uppfylla följande krav:
 • ha ett giltigt körkort (preliminärt tillstånd räcker inte). Om körkortet förverkas eller förloras kommer det inte längre att vara möjligt att använda de tjänster som tillhandahålls av MyCamper, specifikt, att hyra ett campingfordon;
 • kunna betala, dvs. ha möjlighet att kunna betala alla hyreskostnader;
 • ha ett konto i en bank (för eventuella återbetalningar) och;
 • teckna adekvat försäkring för varje hyra.
 1. Användaren tillhandahåller härmed MyCamper ett åtagande att uppgifterna som lämnas av honom eller henne under registreringen är sanningsenliga och fullständiga och är skyldiga att omedelbart meddela någon eventuell ändring till MyCamper skriftligen. Inga pseudonymer eller smeknamn får användas. I händelse av tillhandahållande av falsk information kan försäkringsskyddet inte garanteras.
 2. Användaren får bara registrera sig en gång. Användaren samtycker till att alla aktiviteter som utförs på plattformen under hans eller hennes inloggning tilldelas honom eller henne som om de var hans eller hennes egen handling. Om användarens inloggning missbrukas av tredje part kommer användaren som är inloggad att åläggas ansvar som om handlingarna var hans eller hennes egna.

4. Plattform

 1. MyCamper ger sina användare möjligheten att kommunicera med varandra och ingå hyreskontrakt via plattformen. MyCamper erbjuder i allmänhet inte uthyrning av sina egna campingfordon, utan snarare bara ett mäklarkontrakt mellan användarna. MyCamper kan också presentera campingfordon på plattformen för test/reklamändamål.
 2. I detta avseende ger användaren härmed MyCamper en gratis, icke återkallningsbar användarrätt som är obegränsad när det gäller innehåll, plats och tid att hantera och sprida innehållet som placerats på plattformen av användaren (hädanefter kallad ”användarinnehåll” ”användarinnehållet”). Bilder från användaren är undantagna från ovanstående. MyCamper kan också använda användarinnehållet (med undantag för användarens foton), även i ändrad form, för reklam eller marknadsföringsändamål. Rätten att använda användarinnehållet slutar att gälla när avtalsförhållandet mellan MyCamper och användaren upphör.
 3. Användaren garanterar härmed MyCamper att: (i) han eller hon innehar alla rättigheter i relation till användarinnehållet; (ii) han eller hon innehar alla nödvändiga licenser, rättigheter och tillstånd för att publicera användarinnehållet, om användarinnehållet är föremål för tredjeparts äganderätt; (iii) användarinnehållet inte är konfidentiellt, förolämpande, ärekränkande, obscen, pornografiskt, oanständigt, hotande eller orsakar olägenhet; (iv) användarinnehållet inte negativt påverkar MyCampers intressen eller skadar dess rykte, och (v) att han eller hon fullt ut följer gällande lagar.
 4. MyCamper har rätt att vid varje given tidpunkt avsluta avtalsförhållandet med en användare (utan att ange skäl) och att vid var tid ändra eller avbryta de tjänster som erbjuds i enlighet med punkt 13 nedan. MyCamper kan dessutom vid var tid utfärda avslag utan att ange skäl och ta bort valda delar av användarinnehållet från plattformen.

5. Hyresförhållande

Ingående av hyresavtal; bokningsprocess

 1. Hyrestagare och uthyrare har inget krav på att ingå hyresavtal.
 2. Rättigheter och skyldigheter enligt hyreskontrakten existerar exklusivt mellan hyrestagare och uthyrare. Hyrestagaren och uthyraren är ensamt ansvariga för att fullgöra skyldigheterna enligt hyreskontraktet. Allt ansvar och all eventuell skyldighet från MyCamper i detta avseende är uttryckligen utesluten.
 3. Bokningsprocessen sker i allmänhet enligt följande: genom att publicera campingfordonet på plattformen ger uthyraren ett icke-bindande erbjudande att hyra ut av sitt campingfordon till tredje part. En hyrestagare kan sedan lägga en icke-bindande förfrågan om att få hyra campingfordonet. Om uthyraren accepterar hyresförfrågan (inom 48 timmar) kan hyrestagaren sedan slutföra bokningsprocessen (hädanefter kallad ”bokningsavslut”).
 4. Ett undantag från bokningsprocessen gäller om ett campingfordon visas på plattformen med en blixtsymbol i profilen. I detta fall har ”direktbokning” aktiverats och hyrestagaren kan boka campingfordonet direkt, dvs. uthyraren ger ett icke-bindande erbjudande att hyra ut av sitt campingfordon till tredje part och bokningsavslutet sker direkt när bokningen görs av hyrestagaren.
 5. I samtliga fall är bokningar som utförs på plattformen bindande vid bokningsavslutet (se punkt 7 i samband med kontraktsjusteringar, upphävande och avbokning av kontraktet).
 6. Efter bokningsavslutet har hyrestagaren möjlighet att betala det förfallna beloppet antingen (i) direkt online med ett kredit- eller betalkort eller (ii) genom faktura som skickas till hyrestagaren.
 7. När hela hyresbeloppet har mottagits av MyCamper informeras hyrestagaren och uthyraren om hyresavtalets ingående genom en bokningsbekräftelse via e-post (inklusive hyresavtal och överlämningsrapport).

Hyresvillkor  

 1. Dessa hyresvillkor reglerar uthyrning av ett campingfordon genom MyCamper och är en integrerad del av varje hyresavtal. I allmänhet kan uthyrarna definiera sina egna villkor för uthyrning genom plattformen, vilket kan ses i respektive campingfordonsprofil. Uthyrarnas egna villkor för uthyrning kan dock inte strida mot de obligatoriska bestämmelserna nedan; i sådant fall kommer uthyrarens villkor att anses vara ogiltiga.
 2. Följande bestämmelser är obligatoriska gällande hyresavtal mellan uthyraren och hyrestagaren, dvs. dessa villkor får inte avvikas från:
 3. Hyresavgiften inklusive serviceavgift måste betalas av hyrestagaren till MyCamper i enlighet med instruktionerna på plattformen innan campingfordonet kan hämtas. Om hyresbeloppet inklusive serviceavgift inte har tagits emot av MyCamper i tid kommer hyreskontraktet att vara ogiltigt och uthyraren får inte överlåta campingfordonet till hyrestagaren.
 4. Hyresperioden beräknas alltid med antalet nätter. Campingfordonet överlämnas normalt på eftermiddagen och returneras på morgonen. Om hyrestagaren vill hämta campingfordonet på morgonen, kan han eller hon välja alternativet ”tidig upphämtning” under bokningsprocessen. Om han eller hon inte vill lämna tillbaka campingfordonet förrän på eftermiddagen, kan han eller hon välja alternativet ”sen återlämning” under bokningsprocessen. Minsta hyresperiod anges i campingfordonsprofilen. Hyresavtalets varaktighet får endast ändras eller justeras via plattformen. Om hyresperioden förlängs eller om hyresbeloppet höjs, måste MyCamper informeras om detta och har rätt att ta ut en extra serviceavgift baserad på skillnaden mellan det ursprungliga och slutliga hyresbeloppet, samt att debitera hyrestagaren för försäkring där det är lämpligt. I samtliga fall måste justeringen anges skriftligen i hyreskontraktet.
 5. Vid överlämnande och återlämnande av campingfordonet måste alla relevanta dokument och handlingar som krävs enligt lag (fordonsregistrering, försäkringsbevis etc.) finnas i campingfordonet.
 6. Hyreskontraktet ingås under en specifik tidsperiod. Det finns en fast hyra per natt och säsong. Hyran per natt fastställs av uthyraren. Försäkringskostnaderna ingår i allmänhet i hyresbeloppet - avvikande bestämmelser för försäkringskostnader är möjliga i uthyrarens individuella hyresvillkor. Det finns inget alternativ för att ensidigt säga upp eller häva hyreskontraktet.
 7. För fordon som har en försäkringslösning genom MyCampers försäkringspartner, träder försäkringsskyddet i kraft vid överlämnandet av campingfordonet och slutar efter att campingfordonet återlämnas. Detta anges i hyreskontraktet.
 8. För överlämnandet av campingfordonet måste hyrestagaren betala uthyraren en deposition som minst uppgår till självrisken i försäkringsskyddet. Vid försäkringsskada återbetalas hyrestagaren summan av försäkringsbolaget. Depositionen måste betalas ut till uthyraren av hyrestagaren direkt vid fordonets överlämnande. Uthyraren har rätt att använda depositionen för betalning av självrisken vid en försäkringsskada. Vid flera försäkringsskador i förhållande till campingfordonet har uthyraren rätt att debitera summan av alla försäkringsskador till hyrestagaren. Om campingfordonet återlämnas i rätt skick måste depositionen returneras till hyrestagaren inom 24 timmar. MyCamper ansvarar inte för administrationen av insättningar eller några fordringar som utfärdas av uthyraren. Om depositionen inte begärs av uthyraren riskerar han eller hon att behöva betala självrisken själv i händelse av försäkringsskada.
 9. Vid överlåtelse av campingfordonet måste hyresavtalet, inklusive överlåtelseavtalet, ifyllas sanningsenligt av uthyraren och hyrestagaren och undertecknas av respektive part. Om detta inte sker kan försäkringsskyddet inte garanteras. Uthyraren och hyrestagaren måste säkerställa att de behåller en kopia vardera av detta dokument. Vid tidpunkten för överlämnandet måste dessutom uthyraren instruera hyrestagaren i användningen av campingfordonet.
 10. Uthyraren kan inte åläggas ansvar för förluster eller skador för hyrestagaren eller tredje part på grund av ett motorhaveri eller olycka som uppstår i samband med campingfordonets drift. Om campingfordonet blir otillgängligt mellan hyresavtalets ingång och hyresperiodens start på grund av omständigheter utanför uthyrarens kontroll kommer MyCamper att försöka tillhandahålla ett ersättningsfordon till hyrestagaren. MyCamper är dock inte skyldiga att göra detta. Om MyCamper inte lyckas hitta ett ersättningsfordon har uthyraren rätt att häva avtalet utan kostnad utöver att återbetala hyreskostnaden och återlämna depositionen. Hyrestagaren kan inte väcka någon form av fordran i ett sådant fall.
 11. Hyrestagaren måste returnera campingfordonet till uthyraren vid avtalad tid. Vid sen återlämning kan uthyraren debitera hyrestagaren 500kr per försenad timme. Vid återlämning måste uthyraren inspektera campingfordonet och båda parter, uthyrare och hyrestagare, måste fylla i och underteckna överlämningsrapporten. I de fall dolda eller obemärkta defekter/skador som har orsakats av hyrestagaren observeras av uthyraren inom 24h efter campingfordonets återlämnande har uthyraren rätt att debitera hyrestagaren för reparationskostnader. Uthyrarens rapport måste ske skriftligen (e-post är fullgott) och måste utfärdas till hyrestagaren samt MyCamper inom 24 timmar efter att fordonet har returnerats (rapporten skickas till hej@mycamper.se).
 12. Om hyrestagaren återlämnar campingfordonet tidigt eller om den överenskomna körsträckan inte har använts ger detta inte hyrestagaren en hyresminskning.
 13. För fordon som täcks av försäkringslösningen genom MyCampers försäkringspartner ska försäkringspartnerns försäkringsvillkor alltid ha företräde gällande försäkringsärenden.
 14. Uthyraren är skyldig att tillhandahålla korrekt information om campingfordonets försäkring till hyrestagaren. Under hyresperioden måste uthyraren också svara på hyrestagarens frågor inom rimlig tid.
 15. 24 timmar efter hyresperiodens början, såvida inte hyrestagaren har underrättat MyCamper skriftligen att uthyrningen av någon anledning har avbrutits, kommer MyCamper att överföra uthyrarens del av hyresbeloppet till uthyrarens bankkonto. För kommersiella uthyrare kan överföringen ske före hyresperiodens början.
 16. I det fall uthyrningen villkoras med en maximal daglig körsträcka kan uthyraren debitera hyrestagaren för överstigen körsträcka med 8kr per överstigande körd kilometer.

Hyrestagarens skyldigheter

 1. Hyrestagaren måste underrätta uthyraren om samtliga förare innan campingfordonet kan användas och dessa förare måste anges i hyreskontraktet.
 2. När campingfordonet startas och resan påbörjas, ska hyrestagaren åläggas ansvar för alla skador som inte registreras i överlämningsrapporten.
 3. Campingfordonet och dess utrustning måste inspekteras inom 24 timmar efter överlämnandet och eventuella fel måste meddelas uthyraren samt MyCamper skriftligen inom 24 timmar (att skicka ett e-postmeddelande till hej@mycamper.se är fullgott). Hyrestagares skadestånd eller hyresminskningsanspråk vid fel som anmälts efter ovanstående tidsfrist kommer avfärdas.
 4. Samtliga förbrukningskostnader under hyresperioden (bränsle, motorvägsavgifter, färjetrafik, etc.) ska bäras av hyrestagaren.
 5. Hyrestagaren måste alltid följa vägtrafikbestämmelserna och andra lagar i samband med hyran. Hyrestagaren bekräftar härmed uttryckligen att han eller hon kommer att betala alla trafikböter under hyresperioden eller kompensera uthyraren för dessa. I det fall hyrestagaren har fått en trafikbot under uthyrningsperioden har MyCamper rätt att lämna ut hyrestagarens uppgifter till behörig myndighet om Bolaget uppmanas att göra så.
 6. Hyrestagaren får inte ta campingfordonet till andra länder än de som anges nedan: Europa och länder som gränsar till Medelhavet, med undantag av Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och Kazakstan.
 7. Hyrestagaren får inte köra campingfordonet om han eller hon är under påverkan av alkohol, medicinering, droger eller i andra tillstånd som försämrar reaktionstiden (till exempel trötthet eller sjukdom).
 8. I händelse av motorhaveri måste proceduren i "Viktig information i händelse av motorhaveri", som hittas på MyCampers webbsida under "Mina resor", följas om vägassistans har valts under bokningsprocessen. Om vägassistans redan ingår i hyran av campingfordonet eller skulle hyrestagaren vara försäkrad som person, är hyrestagaren skyldig att kontakta denna motorhaveritjänst så snabbt som möjligt. Om hyrestagaren inte har valt till vägassistans under bokningsprocessen och om vägassistans inte ingår i hyran av campingfordonet måste hyrestagaren betala kostnaderna i samband med motorhaveriet. I samtliga fall måste uthyraren omedelbart informeras om motorhaveriet.
 9. I händelse av olycka eller skada på campingfordonet måste hyrestagaren omedelbart meddela uthyraren, sammanställa den europeiska olycksrapporten samt, i händelse av stöld, informera den lokala polisen. För campingfordon som är försäkrade via MyCampers försäkringspartner under uthyrningsperioden behöver hyrestagaren följa proceduren i enlighet med dokumentet "Viktig information vid förlusthändelse" som kan hittas på MyCampers webbsida under ’Mina resor’. I det fall campingfordonet inte är försäkrat genom MyCampers försäkringspartner måste uthyraren i detta fall omedelbart förse MyCamper med sina försäkringsuppgifter.
 10. Hyrestagaren ska följa de tekniska föreskrifterna och bruksanvisningarna, i synnerhet regelbunden kontroll av olje- och vattennivåer och däcktryck.
 11. Kostnaden för förbrukningsmaterial (motorolja, gasol, spolarvätska etc.) under hyresperioden ska bäras av hyrestagaren.
 12. Hyrestagaren ska följa MyCampers fair play-regler genom aktsam hantering av campingfordonet såväl som försiktig och defensiv körning. I händelse av felaktig eller oaktsam användning av campingfordonet under hyresperioden ska hyrestagaren bära det fulla ansvaret och de därtill uppkomna kostnaderna.
 13. Hyrestagaren åtar sig att säkerställa att campingfordonet är rent vid återlämnandet.
 14. Inga djur och ingen rökning i campingfordonet är tillåtet såvida det inte uttryckligen godkänts av uthyraren.
 15. Hyrestagaren ska säkra campingfordonet mot stöld. Fönster och dörrar måste stängas och låsas när campingfordonet lämnas.
 16. Hyrestagaren ska använda campingfordonet för eget bruk under hyresperioden och inte överlämna campingfordonet till tredje part. Hyrestagaren förbjuds att hyra ut eller låna ut campingfordonet under hyresperioden.
 17. Hyrestagaren åtar sig att inte lasta campingfordonet över dess kapacitet, eller med föremål som försämrar säkerheten eller skadar campingfordonet.
 18. Hyrestagaren tillåts inte använda campingfordonet för någon typ av tävling, motorsportevenemang eller liknande och inte köra fordonet på tävlingsbanor eller testbanor.
 19. Hyrestagaren åtar sig att följa samtliga eventuella ytterligare villkor i enligt campingfordonets försäkringsvillkor.
 20. Hyrestagaren tillåts inte att använda campingfordonet som taxi, eller för att bogsera eller flytta andra fordon, för att transportera farligt gods, för demonstrationer eller för att göra reklam.
 21. Hyrestagaren tillåts inte utföra några förändringar av campingfordonet eller egenhändigt utföra reparationer. Om reparation blir nödvändigt för att säkerställa fordonets drift- och trafiksäkerhet får dessa endast utföras av ett professionellt företag och med uthyrarens samtycke. Såvida det inte är hyrestagarens fel att en reparation är nödvändig, återbetalas utgifterna för reparationer av uthyraren efter att kvitto har uppvisats av hyrestagaren.
 22. Hyrestagaren tillåts inte att ge bort campingfordonet till tredje part.

Uthyrarens skyldigheter

 1. Campingfordonet måste uppfylla följande krav på ett kumulativt sätt: (i) giltig motorfordonsbesiktning, trafikförsäkring, inte ha några tekniska fel som kan påverka campingfordonets säkert; (ii) överlämnandet av campingfordonet till tredje part får inte begränsas eller förbjudas enligt lag eller kontrakt (i händelse av leasingfordon måste hyresvillkoren konsulteras); (iii) svenska nummerskyltar; (iv) om campingfordonet inte är försäkrat genom MyCampers försäkringspartner under uthyrningsperioden, måste campingfordonet inneha en försäkring som tillåter uthyrning, och (v) underhåll och service ska ha utförts med de intervaller som rekommenderas av fordonets tillverkare. Uthyraren ska ansvara gentemot hyrestagaren och MyCamper att ovanstående krav alltid uppfylls.
 2. I förhållande till campingfordonet som ska hyras och hanteringen av hyresverksamheten måste uthyraren också notera följande: (i) Uthyraren garanterar att hyresverksamheten och campingfordonet som ska hyras uppfyller alla relevanta krav på försäkring, registrering, utrustning, överensstämmer med bestämmelserna i tillämpliga kommersiella lagar och skattelagar. (ii) uthyraren måste tillhandahålla en garanti för campingutrustningen för campingfordonet som ska hyras, vilket anges i campingfordonsprofilen på plattformen; (iii) campingfordonet ska vara i ett kördugligt skick med de överenskomna funktionerna, och (iv) Campingfordonet måste kontrolleras för körduglighet innan hyresperioden börjar.
 3. Följande avtalspunkter kan överenskommas mellan uthyraren och hyrestagaren på annat sätt än som anges nedan eller listas på plattformen, förutsatt att överenskommelsen är laglig baserat på de obligatoriska lagar som ska tillämpas i varje enskilt fall:
 4. Platsen för campingfordonets överlåtelse och återlämnande samt körsträcka kan avtalas mellan parterna. Utan specifik överenskommelse ska campingfordonet överlåtas från, och återlämnas till, uthyrarens adress. Ytterligare villkor kring överlåtelse och återlämnande finns i campingfordonets hyresvillkor på plattformen.
 5. Vid överlåtelse och återlämnande ska campingfordonet vara i ett rent och körbart skick med en fylld nivå på bränsletank, kylarvätska, vatten och olja. För campingfordon som har toalett och avloppstank måste dessa vara rena och tomma när campingfordonet överlåtes och återlämnas. Eventuell nödvändig rengöring vid återlämnandet kan uthyraren fakturera hyrestagaren.
 6. Principen gäller att kostnaden för föremål som går sönder på grund av slitage (motor, växelströmsgenerator, etc.) kommer att bäras av uthyraren och föremål som går sönder på grund av oaktsam hantering av hyrestagaren (felaktig användning) kommer att bäras av hyrestagaren. Förbrukningsmaterial som anges i villkoren för uthyrning av MyCamper är undantagna från ovanstående. Hyrestagaren ska särskilt åläggas ansvar om försäkringsbolaget har rätt att minska sina förmåner eller utesluta fordran på grund av fel gjorda av hyrestagaren. Dessa fall anges i försäkringsavtalet. Eventuell förlust av bonus från campingfordonets egen försäkring ska bäras av hyrestagaren.
 7. I allvarliga fall av fel eller skada på campingfordonet kan MyCamper anlita en oberoende expert för att registrera och bedöma de uppkomna defekterna eller skadorna. Kostnaderna för ovanstående ska faktureras lika delar uthyraren och hyrestagaren.
 8. Om uthyraren inte överlåter campingfordonet vid den överenskomna tiden eller överlåter fordonet med fel eller skador som utesluter eller väsentligt försämrar lämpligheten av den avsedda användningen, är hyrestagaren inte skyldig att acceptera campingfordonet och kan därmed häva avtalet. I sådant fall ska hyresbeloppet inte betalas och MyCamper betalar ut det aktuella beloppet till de berättigade personerna i enlighet med informationen på plattformen. Alla andra eventuella fordringar från hyrestagaren mot uthyraren, som skadestånd eller ersättning, ska uteslutas.
 9. Om en maximal daglig körsträcka anges vid bokningsförfarandet, kan uthyraren debitera hyrestagaren för all överskjutande körning i enlighet med vad som står på webbsidan.
 10. MyCamper ger ingen garanti och kan inte ta något ansvar för att användarna av plattformen kommer att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna som de är skyldiga varandra eller att informationen som de tillhandahåller, inklusive identitet, är korrekt och komplett. Denna risk bärs av användarna. Om MyCamper är inblandad i en juridisk tvist i samband med ett hyreskontrakt, ska uthyraren och hyrestagaren åläggas solidariskt ansvar för de kostnader som MyCamper ådragit sig i ett sådant fall (även före förfarandet).

6. Betalningsprocess

 1. Hyresavtalet ingås alltid i enlighet med hyresbeloppet som presenteras på plattformen. Parterna i hyresavtalet kan inte ändra denna reglering. Hyresbeloppet inkluderar uthyrarens andel, serviceavgiften till MyCamper och försäkringspremien, om fordonet försäkras genom MyCampers försäkringspartners försäkring. Dessutom kan ytterligare avgiftsbara alternativ väljas under bokningsprocessen, till exempel extra tillbehör eller ytterligare försäkringar.
 2. Det hyresbelopp som ska betalas, samt betalningsmöjligheter och förfarande regleras via plattformen.
 3. Hyresbeloppet inkluderar alltid moms om detta ska betalas och om inget annat anges på plattformen.
 4. Hyrestagaren är skyldig att se till att det kreditkort eller den betalmetod som han eller hon använder för betalning är giltig och inte saknar medel.
 5. Hyrestagaren måste betala hyresbeloppet till MyCamper på det sätt som anges på plattformen. MyCamper anlitas av uthyraren (tjänsteleverantören) för att hämta hyresanspråket från hyrestagaren (servicemottagaren). Uthyraren utfärdar betalningsordern till MyCamper och betalar en serviceavgift. Vid betalning tar MyCamper inte rollen som uthyrare i förhållande till hyrestagaren. MyCamper administrerar enkom det hyresbelopp som betalas av hyrestagaren i uthyrarens namn och håller detta för uthyraren på ett bankkonto.
 6. Hyrestagaren måste kompensera MyCamper för alla kostnader som uppkommer i det fall hyrestagaren inte betalar den totala skulden i tid. MyCamper har rätt till serviceavgiften med hänsyn till tillhandahållandet av sina tjänster i samband med avtalsförhållandet.
 7. Om en invändning görs i tid och i rätt format i enlighet med vad som angivits ovan, har MyCamper rätt att behålla det bestridda hyresbeloppet i förtroende tills det att uthyraren ger sitt samtycke att återbetala hyresbeloppet, MyCamper har fått ett lagenligt giltigt beslut av tillsynsmyndighet eller det att MyCamper i god tro drar slutsatsen att hyrestagarens invändning inte var motiverad.
 8. Alla skadeståndskrav från hyrestagarens sida mot MyCamper som åberopar att MyCamper inte hade rätt att betala hyran till uthyraren trots hyrestagarens invändning ska uteslutas.
 9. Användaren är förbjuden att kringgå bestämmelserna i nummer 6 ovan, i synnerhet, serviceavgifterna.

7. Kontraktsjustering, upphävande och ogiltigförklaring

 1. En bokning som utförs på plattformen är bindande vid slutförande. Skulle en användare senare ändra eller avbryta bokningen måste han eller hon omedelbart kontakta respektive annan användare och MyCamper via e-post (hej@mycamper.se). Den respektive andra användaren är inte skyldig att godkänna ändringsförfrågan eller avbokningen. Ändringsförfrågor eller avbokningar behandlas endast om de bekräftas skriftligen av båda användarna. Användarna är skyldiga att omedelbart informera MyCamper om alla förändringar.
 2. Det är inte möjligt att ensidigt häva hyreskontraktet. Användarna måste i hyresavtalet komma överens om att hävning av hyresavtalet endast är möjligt för båda parter i det fall det har uppkommit ett fullgott skäl till hävning. Ett sådant fullgott skäl finns, särskilt i det fall campingfordonet inte kan hyras på grund av tekniska skador. Det fullgoda skälet som ger upphov till upphävandet måste förklaras till respektive mottagare och MyCamper skriftligen genom att skicka e-post till hej@mycamper.se. Om användarna säger upp avtalet av fullgoda skäl kommer det inte att finnas någon rätt till återbetalning av serviceavgiften från MyCamper, eftersom MyCamper har tillhandahållit sin tjänst i sin helhet.
 3. Frågan om hur mycket av hyreskostnaden som är återbetalningsskyldigt avgörs av hyreskontraktet och de lagstadgade bestämmelserna. Om inga bestämmelser har överenskommits i hyrestagarens enskilda villkor och hyresvillkor, ska uthyraren ha rätt att kräva följande avbokningskostnader från hyrestagaren i händelse att avtalet upphävs av hyrestagaren före den överenskomna hyresstarten (oavsett fel från hyrestagaren):
 • Mer än 60 dagar före hyresstart: MyCamper serviceavgift och försäkringspremier;
 • Från 60 till 30 dagar före hyresstart: MyCampers serviceavgift, försäkringspremier och 60% av uthyrarens andel;
 • Mindre än 30 dagar före hyresstart: MyCampers serviceavgift, försäkringspremier och 100% av uthyrarens andel.

8. Betygssystem

 1. Varje användare kan betygsätta andra användare på plattformen.
 2. Användaren är skyldig att göra sanningsenliga uttalanden när han eller hon bedömer andra användare. Osanna, förolämpande eller andra olagliga eller oanständiga kommentarer är förbjudna.
 3. Användning av betygssystemet, som inte överensstämmer med dess syften, är inte tillåtet. I synnerhet inkluderar detta poster som görs av personer som är sammankopplade med varandra eller som inte finns, tillika att betygsätta sig själv.
 4. Betygen kontrolleras inte av MyCamper. MyCamper kan inte påta sig något ansvar för korrektheten eller rimligheten hos betygen. MyCamper förbehåller sig rätten att radera betyg eller kommentarer utan att ange skäl.
 5. I övrigt gäller informationen på plattformen om MyCampers betygssystem.

9. Förbud mot kringgående; påföljder

 1. Användarna är skyldiga att följa dessa Villkor, såväl som mäklar- och provisionsstrukturen för MyCamper. Det är förbjudet att kringgå mäklandet och provisionsstrukturen, särskilt om användare som blev medvetna om ett erbjudande på plattformen kontaktar varandra direkt och/eller utbyter kontaktuppgifter via kommunikationskanalerna på MyCamper. Användarna är skyldiga att omedelbart rapportera sådana aktiviteter från andra användare till MyCamper. Dessutom är alla användare uttryckligen förbjudna att säga upp ett avtal som ingåtts via plattformen för att sedan kunna ingå det utanför plattformen. I fall av kringgående har MyCamper rätt att vidta sanktioner enligt vad som anges i avsnittet nedan. Dessutom kan MyCamper debitera användaren ett kontraktsstraff om SEK 50,000 per fall av kringgående. MyCamper förbehåller sig rätten att göra anspråk på skadestånd eller andra juridiska fordringar.
 2. Om det finns indikatorer på att användaren har brutit mot lagbestämmelser, tredje parts rättigheter (inklusive andra användares) eller bestämmelser i avtalsförhållandet mellan MyCamper och användaren eller att en användare har fått upprepade negativa utvärderingar i betygssystemet, står MyCamper fritt att utöva sitt godtyckliga beslut att vidta följande åtgärder: (i) ge en varning till användaren (ii) ta bort enskilda poster; (iii) tillfälligt blockera användaren eller ett hyreskontrakt; (iv) säga upp ett hyresförhållande; (v) permanent blockering av användaren eller radering av hans eller hennes registrering och avslutande av avtalsförhållandet med användaren utan förvarning. MyCamper förbehåller sig rätten att göra anspråk på skadestånd eller andra juridiska fordringar.

10. Skydd av upphovsrätt och varumärkesrättigheter

 1. Användaren är medveten om att alla element på MyCampers plattform, t.ex. texter, bilder eller ljudinspelningar är skyddade av upphovsrätt och/eller varumärkesrättigheter och får endast laddas ner för privat bruk. I synnerhet får dessa element inte distribueras, kopieras, skickas, ändras eller på annat sätt användas av användaren för kommersiella ändamål.

11. Ansvarsbegränsning och uteslutande av garanti

 1. MyCampers ansvar gentemot användaren i samband med avtalsförhållandet, hyresavtalet eller plattformen utesluts i den utsträckning som tillåts enligt lag. Dessutom utesluts allt ansvar för skada som är direkt eller indirekt relaterad till avtalsförhållandet, oavsett det juridiska skälet för vilket skadan krävs.
 2. MyCamper ansvar gentemot användaren för alla tjänster som inte utförs av MyCamper själv, utan av någon avtalspartner till MyCamper, utesluts.
 3. MyCamper eftersträvar att ha en ständigt tillgänglig plattform, utan eventuella driftstopp för underhållsarbete eller uppdateringar. MyCamper garanterar dock inte att tjänsten ständigt kommer att finnas tillgängliga utan eventuella avbrott.
 4. MyCamper ger inte användaren någon garanti i förhållande till plattformen, hyresavtalet eller avtalsförhållandet och utesluter den lagstadgade garantin som annars skulle existera. Tillämpningsområdet för denna uteslutning av garanti som ska anses omfattande begränsas inte av de specifika bestämmelserna nedan.
 5. Plattformen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser över vars innehåll MyCamper inte har något inflytande. MyCamper ger inte heller någon garanti för detta externa innehåll.
 6. MyCamper verifierar uthyrarens identitet baserat på fordonsregistreringen. Hyrestagarens identitet registreras genom inmatningsfält (namn, adress, telefonnummer, e-postadress osv.) och kontrolleras när hyresbeloppet betalas. MyCamper kan inte garantera att hyrestagarens verkliga identitet har tillhandahållits om ingen betalning har gjorts. Av detta skäl är det inte möjligt att garantera att en användare tillhandahåller sin verkliga identitet. Därför måste varje användare själv säkerställa någon annan användares identitet (genom att t.ex. be användaren presentera sitt körkort vid hyrestillfället).

12. Befrielse

 1. Användaren ska befria MyCamper från alla fordringar som görs mot MyCamper av tredje part (inklusive andra användare) som beror på att användaren har åsidosatt bestämmelserna i avtalsförhållandet. Användaren ska påta sig alla kostnader som MyCamper har ådragits på grund av ett sådant brott mot bestämmelserna i avtalsförhållandet, inklusive kostnaderna för det rättsliga försvaret (även före förfarandet). Eventuella ytterligare fordringar och skadeståndskrav från MyCamper ska förbli opåverkade.

13. Uppsägning och ändring av avtalsförhållandet

 1. Avtalsförhållandet träder i kraft i enlighet med punkt 2.3 ovan och ingås därmed på obestämd tid.
 2. Avtalsförhållandet kan avslutas av endera parten omedelbart. Uppsägningen måste vara skriftlig (e-post är fullgott). När det gäller användaren förutsätter det dock att det inte finns några pågående eller framtida hyreskontrakt. Detaljer finns på plattformen.
 3. Uppsägning eller annan upplösning av avtalsförhållandet har särskilt följande effekter: (i) användaren får inte längre använda plattformen; (ii) användaren är omedelbart betalningsskyldig mot MyCamper angående eventuellt utestående belopp; (iii) tjänsterna som tillhandahålls för MyCamper-användaren upphör omedelbart; (iv) i händelse av tvister mellan användaren och en annan användare, har MyCamper rätt att fortsätta agera i enlighet med bestämmelserna i avtalsförhållandet; (v) Betalningar som redan gjorts av användaren till MyCamper återbetalas inte till användaren. Plattformen innehåller ytterligare krav.
 4. Ändringar i villkoren för avtalsförhållandet, serviceavgiften eller andra avgifter kan göras av MyCamper vid var tid och helt efter egen bedömning. Eventuella ändringar kommer att presenteras för användaren på plattformen innan de träder i kraft och/eller kommer att meddelas användaren via e-post.
 5. Användaren behöver inte bekräfta ändringarna.

14. Avslutande bestämmelser

 1. Oavsett eventuella avvikande bestämmelser i avtalsförhållandet har MyCamper rätt att vid var tid omedelbart stänga ned MyCamper-plattformen eller avsluta tjänsterna. I händelse av nedstängning eller avslutande är det inte nödvändigt att meddela användarna. Stycke 13.3 ovan angående konsekvenserna av uppsägningen gäller på samma sätt.
 2. Användaren har endast rätt att hålla betalning eller kompensation som motkrav i den utsträckning som hans eller hennes motkrav är obestridd eller har lagligen fastställts.
 3. Det är en överensstämmelse mellan parterna att förbli oberoende och att avtalsförhållandet inte ska leda till ett partnerskap eller någon annan form av affärsrelation mellan MyCamper och användaren.
 4. Tillägg, ändringar eller uppsägning av avtalsförhållandet ska ske skriftligen och måste vara undertecknad av båda avtalspartnerna för att vara giltigt.
 5. För samtliga bestämmelser som görs inom ramen för detta avtalsförhållande, är e-post fullgott. I benämningen skriven from, som anges i dessa villkor eller i avtalsförhållandet, är e-post fullgott.
 6. Rättigheter och skyldigheter under avtalsförhållandet kan endast överföras till tredje part med samtycke från den andra avtalsslutande parten. Detsamma gäller för överföring av hela avtalsförhållandet till en tredje part eller en tredje parts inträde i detta avtalsförhållande.
 7. Om en eller flera av bestämmelserna i avtalsförhållandet är eller blir ogiltiga eller verkningslösa, påverkas inte den återstående delen av avtalsförhållandet. Om en klausul är ogiltig eller verkningslös måste den ersättas av en klausul som kommer närmast det ekonomiska syftet med den verkningslösa bestämmelsen.
 8. Om en part inte utövar sina rättigheter enligt avtalsförhållandet eller inte utövar dem inom eventuell fastställd tidsram kommer detta inte att leda till förverkande eller förlust av dessa rättigheter. Att en rättighet inte utövas eller utövas för sent bör under inga omständigheter leda till att denna rättighet inte längre kan utövas.
 9. Avtalsförhållandet är föremål för svensk lagstiftning, uteslutande av lagkonflikter och internationella avtal.
 10. Tvister, meningsskiljaktigheter eller fordringar som härrör från, eller i samband med, detta avtalsförhållande, inklusive dess giltighet, ogiltighet, överträdelse eller upplösning, avgörs uteslutande av de ordinarie domstolarna där MyCamper Sverige AB har sitt säte.


Stockholm 2020-05-29